featured
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 14.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 14.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

SAĞLIK BAKANLIĞI
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE 14.000 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI
AÇIKLAMALAR
1. Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş
Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden
26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı
girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.
3. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
4. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe
başvuru yapacaktır.
5. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe
alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile
belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep
şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı)
kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek
kura ile belirlenecektir.
8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri,
kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler
ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara
herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
10. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve
başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda
olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve
başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan
şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir.
12. Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda
görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası
sonucu yerleştirilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
13. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir.
• Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil
sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme
alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri
ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik,
yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri
vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev
alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
• Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge,
genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen
koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili
diğer hizmetleri yürütecektir.
• Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde
yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler
(hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı
olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı,
hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve
idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
• Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet
sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri
(yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare
tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki
doğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan;
• Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
• Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık
hizmetleri alanı – hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği
dalının birinden mezun olmak.
• Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu
olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
• Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının;
yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının
birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak
yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından
birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının
herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı
aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık
belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime
sahip olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.
8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan
istenecektir).
9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara
ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil)
ekte gösterilmiştir.
* Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan
sorgulaması yapabilirler.
İlanen duyurulur.

[pdf-embedder url=”http://www.saglikliyakatsen.org/wp-content/uploads/2020/03/36973surekli-isci-bakanlik-ilan-metniekpdf.pdf” title=”36973,surekli-isci-bakanlik-ilan-metniekpdf”]

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 14.000 Sürekli İşçi Alımı İlanı
Giriş Yap

Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!